Механіка — це розділ фізики, в якому вивчаються механічні рухи матеріальних тіл, закони механічної взаємодії між ними та умови рівноваги тіл.

Механіку поділяють на класичну, релятивістську та квантову. Класична механіка ґрунтується на законах Ньютона, у ній вивчаються рухи макроскопічних тіл, швидкості яких малі порівняно зі швидкістю світла у вакуумі (300 000 км/с). 

Механічний рух — це зміна взаємних положень тіл у просторі з плином часу. Таким рухом є рух небесних тіл, коливання земної кори, рух літальних апаратів та транспортних засобів, рух рідин та газів.

У механіці розглядають взаємодію тіл, результатом якої є зміна швидкостей точок цих тіл або їх деформація. Це притягання сил згідно з законом всесвітнього тяжіння, взаємний тиск тіл, які дотикаються, дія частинок рідини або газу одне на одне або на тіла, які містяться в них.

Для вивчення руху матеріальних тіл необхідно подати ряд визначень, які певною мірою відображають властивості реальних тіл:

матеріальна точка — це макроскопічне тіло, розмірами якого в даній задачі можна нехтувати і вважати, що вся маса тіла зосереджена в одній геометричній точці;

абсолютно тверде тіло — тіло, відстань між двома будь-якими точками якого не змінюється під час руху. Це поняття застосовують, коли можна нехтувати деформацією тіла;

суцільне плинне середовище — це поняття використовують, коли можна нехтувати молекулярною будовою середовища. Його застосовують при вивченні механіки рідин і газів, а також механіки твердих тіл, які деформуються.

Механіка складається з таких розділів:

1) механіка матеріальної точки;

2) механіка абсолютно твердого тіла;

3) механіка суцільного середовища, до якого, в свою чергу, входять:

а) теорія пружності;

б) теорія пластичності;

в) гідродинаміка;

г) аеродинаміка та інші.

Кожний з перерахованих розділів містить в собі кінематику, динаміку і статику.

Кінематика вивчає геометричні і математичні характеристики руху без дослідження його фізичних причин.

Динаміка вивчає рух матеріальних тіл з урахуванням їхніх взаємодій, а також зміни характеристик руху тіл під дією сил.

Статика вивчає умови рівноваги тіл.

Окрім перерахованих вище розділів механіки, самостійне значення мають теорія коливань, механіка тіл змінної маси, теорія автоматичного регулювання тощо.

Механіка тісно пов’язана з іншими розділами фізики. У техніці механіка має особливе значення. Так, гідродинаміка, аеродинаміка, динаміка машин та механізмів, теорія руху транспортних засобів використовують рівняння і методи теоретичної механіки.